When User Action Detail Object
4 days ago None Suggestion added theCalculator/Calculator - Danish
Om “TheCalculator”
9 days ago Victor Tran Pushed changes theShell/theShell
9 days ago Victor Tran Committed changes theShell/theShell Network - Vietnamese
9 days ago Victor Tran Translation changed theShell/theShell Network - Vietnamese
Bạn đang trong chế độ máy bay. Truy cập mạng có thể bị giới hạn.
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Bạn đang trong chế độ máy bay.
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Đã lưu
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Mạng
9 days ago Victor Tran Translation changed theShell/theShell Network - Vietnamese
Lỗi khi điế̉m truy cập mạng
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Đang chuản bị điểm truy cập mạng
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Lỗi khi điếm truy cập mạng
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Điền vào thông tin để kết nối với mạng mới
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Lỗi khi kết nối
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Chế độ máy bay
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Không thể truy cập Internet
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Yêu cầu đăng nhập
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Kết dây
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Chưa kết nối
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Đang kết nối với %1...
9 days ago Victor Tran New translation theShell/theShell Network - Vietnamese
Wi-Fi
9 days ago Victor Tran Translation changed theShell/theShell Network - Vietnamese
Để kết nối với %1, bạn sẽ cần điền vào chi tiết đẻ xác thực.