None

New strings to translate

theDesk / theDesk DisplayVietnamese

New strings to translate 3 months ago
None

Resource update

theDesk / theDesk DisplayVietnamese

Resource update 3 months ago
None

Resource update

theDesk / theDesk DisplayVietnamese

Resource update 5 months ago
None

Committed changes

theDesk / theDesk DisplayVietnamese

Committed changes 5 months ago
Disable Redshift until tomorrow
Vô hiệu Redshift đến khi ngày mai
5 months ago
Redshift Active
Redshift hoạt động
5 months ago
200% (192 DPI)
200% (192 DPI)
5 months ago
150% (144 DPI)
150% (144 DPI)
5 months ago
125% (120 DPI)
125% (120 DPI)
5 months ago
100% (96 DPI)
100% (96 DPI)
5 months ago
vicr123

Translation changed

theDesk / theDesk DisplayVietnamese

If items on the screen are too small, you can scale them up to make them easier to see.
Nếu mục trên màn hình quá nhỏ, bạn có thể phóng to các mục để cho dễbạn xem dễ hơn.
5 months ago
If items on the screen are too small, you can scale them up to make them easier to see.
Nếu mục trên màn hình quá nhỏ, bạn có thể phóng to các mục để cho dễ xem hơn.
5 months ago
SCALING
TỶ LỆ PHÓNG TO
5 months ago
Your physical location will be sent to MET Norway to determine sunrise and sunset times.
Vị trí thực của bạn sẽ bị gửi đến MET Norway để xác định thời gian mặt trời mọc và lặn.
5 months ago
Arrange and Resize Displays
Điều chỉnh màn hình
5 months ago
vicr123

Translation changed

theDesk / theDesk DisplayVietnamese

Change the resolution of your display and arrange your displays
Đổi độ phân giải và sắp xếp màn hình của bạn
5 months ago
Change the resolution of your display and arrange your displays
Đổi độ phân giải màn hình của bạn và
5 months ago
SCREENS
MÀN HÌNH
5 months ago
Primary Display
Màn hình chính
5 months ago
Apply Settings
Áp dụng cài đặt
5 months ago

Search