Translation

About
Window System
0/130
ComponentTranslation
This translation Not translated theDesk/theDesk Desktop
 
Following strings have different sources but same context.
Translated theDesk/theDesk Desktop
Giới Thiệu
Translated theDesk/theDesk Desktop
Bản Quyền © Victor Tran %1. Được cấp phép theo điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU, phiên bản 3, hoặc mới hơn.
Translated theDesk/theDesk Desktop
theDesk %1
Translated theDesk/theDesk Desktop
Bạn biên dịch theDesk trong ngày %1
Translated theDesk/theDesk Desktop
theDesk %1 - Blueprint
Translated theDesk/theDesk Desktop
Không xác định
Translated theDesk/theDesk Desktop
Công nhận
Translated theDesk/theDesk Desktop
Xem nhật ký gỡ lỗi
Translated theDesk/theDesk Desktop
Mã nguồn
Translated theDesk/theDesk Desktop
Báo cáo lỗi
Translated theDesk/theDesk Desktop
Trang Web
Translated theDesk/theDesk Desktop
Môi trường Desktop
Translated theDesk/theDesk Desktop
Đổi tên thiết bị
Translated theDesk/theDesk Desktop
Phiên bản Nhân HĐH
Translated theDesk/theDesk Desktop
Phiên bản Qt
Translated theDesk/theDesk Desktop
Bộ nhớ trao đổi trống
Translated theDesk/theDesk Desktop
Bộ nhớ trống
Translated theDesk/theDesk Desktop
THIẾT BỊ NÀY
Translated theDesk/theDesk Desktop
Bộ xử lý
Translated theDesk/theDesk Desktop
Tên thiết bị
Translated theDesk/theDesk Desktop
Hỗ trợ
Translated theDesk/theDesk Desktop
Bạn đang sử dụng
Translated theDesk/theDesk Desktop
BẢN PHÂN PHỐI

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
About
Labels
No labels currently set.
Source string location
../systemsettings/about/about.ui:362
Source string age
8 days ago
Translation file
desktop/translations/vi_VN.ts, string 12