Translation

AddUserDialog
Add User
15/100
ComponentTranslation
This translation Translated theDesk/theDesk Users
Thêm người dùng
Following strings have different sources but same context.
Translated theDesk/theDesk Users
Chuẩn
Translated theDesk/theDesk Users
Không thể tạo người dùng
Translated theDesk/theDesk Users
Không đặt
Translated theDesk/theDesk Users
Yêu cầu lần tiếp
Translated theDesk/theDesk Users
Đặt
Translated theDesk/theDesk Users
Kiểu người dùng
Translated theDesk/theDesk Users
Họ và tên
Translated theDesk/theDesk Users
Thêm người dùng này vào hệ thống của bạn?
Translated theDesk/theDesk Users
Bất cứ ai hết có thể đăng nhập vào tài khoản này.
Translated theDesk/theDesk Users
Đừng đặt mật khẩu
Translated theDesk/theDesk Users
Lần sau người dùng này đăng nhập, chúng tôi sẽ yêu cầu một mật khẩu.
Translated theDesk/theDesk Users
Yêu cầu mật khẩu mới khi đăng nhập lần tiếp
Translated theDesk/theDesk Users
Cách khắc, chọn một tùy chọn bên dưới:
Translated theDesk/theDesk Users
Sử dụng mật khẩu này
Translated theDesk/theDesk Users
Nếu bạn quên mật khẩu, gợi ý này sẽ hiện lên để giúp bạn nhớ.
Translated theDesk/theDesk Users
Gợi ý mật khẩu
Translated theDesk/theDesk Users
Xác nhận mật khẩu
Translated theDesk/theDesk Users
Mật khẩu
Translated theDesk/theDesk Users
Bảo vệ tài khoản này với một mật khẩu để ngăn chặn bất cứ ai khác đăng nhập vào nó.
Translated theDesk/theDesk Users
Bảo mật tài khoản
Translated theDesk/theDesk Users
KIỂU NGƯỜI DÙNG
Translated theDesk/theDesk Users
Chuẩn
Translated theDesk/theDesk Users
Người dùng chuẩn không thể thực hiện hành động trên toàn hệ thống. Họ chỉ được thực hiện hành động sẽ ảnh hưởng đến tài khoản đó.
Translated theDesk/theDesk Users
Người dùng quản trị có quyền kiểm soát toàn thiết bị này. Họ có thể đổi cài đặt cho toàn bộ hệ thống và cài đặt phần mềm.
Translated theDesk/theDesk Users
CHUẨN
Translated theDesk/theDesk Users
Quản trị
Translated theDesk/theDesk Users
QUẢN TRỊ
Translated theDesk/theDesk Users
Tên người dùng bị tạo dựa trên họ và tên bạn nhập vào. Chúng tôi nên bạn không thay đổi nó.
Translated theDesk/theDesk Users
Họ và tên
Translated theDesk/theDesk Users
Tên người dùng
Translated theDesk/theDesk Users
CHI TIẾT CÁ NHÂN

Loading…

vicr123

New translation

theDesk / theDesk UsersVietnamese

Add User
Thêm người dùng
a year ago
vicr123

New contributor

theDesk / theDesk UsersVietnamese

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
AddUserDialog
Labels
No labels currently set.
Source string location
../settings/adduserdialog.ui:93 ../settings/adduserdialog.ui:629 ../settings/adduserdialog.ui:745
Source string age
a year ago
Translation file
plugins/UsersPlugin/translations/vi_VN.ts, string 1